კალათა

დეტალურად

გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ

ადამ სმითი

გამომცემლობა ილიაუნის გამომცემლობა

მთარგმნელი ფილიპე გოგიჩაიშვილი

მეცნიერება

ადამ სმითის ნაშრომი „გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ“, პირველად 1776 წელს გამოიცა და ზოგის აზრით ბევრად მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მსოფლიოზე, ვიდრე ამავე წელს ამერიკაში გამოცემულმა „დამოუკიდებლობის დეკლარაციამ“. სმითმა იმ დროისათვის დაგროვებული ეკონომიკური ცოდნის სისტემატიზაციის საფუძველზე, სწორად და ზუსტად განსაზღვრა და ჩამოყალიბა პოლიტიკური ეკონომიის კონტურები. ქართულად ეს ნაწარმოები პირველად 1938 წელს – ინგლისურიდან თარგმნა საქართველოში ეკონომიკური მეცნიერების ერთ–ერთმა ფუძემდებელმა ფილიპე გოგიჩაიშვილმა.
 • წინასიტყვაობა
 • წიგნი პირველი. მიზეზები შრომის პროდუქტივობის გადიდებისა და წესი, რომლის მიხედვით შრომის პროდუქტი ბუნებრივად განაწილდება ხალხის სხვადასხვა კლასებს შორის
  • თავი I - შრომის დანაწილება
  • თავი II - მიზეზი, რომელიც იწვევს შრომის დანაწილებას
  • თავი III - შრომის დანაწილება ზღვარდებულია ბაზრის მოცულობით
  • თავი IV - ფულის წარმოშობა და გამოყენება
  • თავი V - საქონლის ნამდვილი და ნომინალური ფასი, ანუ მისი შრომითი ფასი და მისი ფულადი ფასი
  • თავი VI - საქონლის ფასის შემადგენელი ნაწილები
  • თავი VII - საქონლის ბუნებრივი და საბაზრო ფასი
  • თავი VIII - შრომის ანაზღაურება
  • თავი IX - კაპიტალის მოგება
  • თავი X - ხელფასი და მოგება შრომისა და კაპიტალის სხვადასხვა გამოყენებისას
   • განყოფილება I - უთანასწორობანი, რომელთაც იწვევს თვით მოსაქმეობის ხასიათი
   • განყოფილება II - უთანასწორობანი, რომელთაც იწვევს ევროპის სამეურნეო პოლიტიკა
  • თავი XI - მიწის რენტა
   • განყოფილება I - მიწის პროდუქტი, რომელიც ყოველთვის იძლევა რენტას
   • განყოფილება II - მიწის პროდუქტი, რომელიც ზოგჯერ იძლევა რენტას და ზოგჯერ არა
   • განყოფილება III - ცვლილებები შეფარდებაში იმ სახის პროდუქტების ღირებულებასა, რომელნიც ყოველთვის იძლევიან რენტას, და იმ სახის პროდუქტების ღირებულებას შორის, რომელნიც ზოგჯერ იძლევიან რენტას, და იმ სახის პროდუქტების ღირებულებას შორის, რომელნიც ზოგჯერ იძლევიან რენტას
   • მიმოხილვა ვერცხლის ღირებულების ცვლილებისა უკანასკნელი ოთხი საუკუნის განმავლობაში
   • ცვლილებები შეფარდებაში ოქროსა და ვერცხლის ღირებულებას შორის
   • საფუძველნი, რომელნიც ნებას გვაძლევენ ვიგულისხმოთ, რომ ვერცხლის ღირებულება განაგრძობს შემცირებას
   • კულტურის განვითარების სხვადასხვა შედეგები სამგვარი სახის ნედლი პროდუქტებისათვის
   • ვერცხლის ღირებულების ცვლილებათა მიმოხილვის დასკვნა
   • კულტურის განვითარების გავლენა სამრეწველო ნაწარმთა ნამდვილ ფასზე
   • ამ თავის დასკვნა
  • წიგნი მეორე. კაპიტალის დაგროვება და გამოყენება
   • შესავალი
   • თავი I - მარაგის დანაწილება
   • თავი II - ფული, როგორც საზოგადოების საერთო მარაგის განსაკუთრებული ნაწილი, ანუ ეროვნული კაპიტალის შენარჩუნების ხარჯები
   • თავი III - კაპიტალის დაგროვება, ანუ პროდუქტიული და არაპროდუქტიული შრომა
   • თავი IV - სარგებლით გასესხებული მარაგი
   • თავი V - კაპიტალების სხვადასხვა გამოყენება
  • წიგნი მესამე. სიმდიდრის სხვადასხვა განვითარება სხვადასხვა ხალხებში
   • თავი I - სიმდიდრის ბუნებრივი განვითარება
   • თავი II - მიწათმოქმედების განვითარების დაბრკოლებანი ძველ ევროპაში რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ
   • თავი III - ქალაქების წარმოშობა და განვითარება რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ
   • თავი IV - როგორ უწყობდა ხელს ქალაქების ვაჭრობა სოფლის განვითარებას
  • შენიშვნები
  • სქოლიო